عشق یعنی...

عشق دنیای ناشناخته ایست که حتی زمانی که آن را می شناسی نمی توانی آن را بازگو کنی.

 عشق یعنی مادری گرسنه که تنها تکه نان خود را در دهان فرزندش می گذارد.

عشق یعنی لبخندی بر لبانت نباشد ولی آرزومند دیدن لبخند بر روی لبان معشوقت باشی.

عشق یعنی خوشبختی خود را در خوشبختی معشوقت ببینی.

عشق یعنی کسی را تنها برای خودش بخواهی , نه برای خودت و تنها برایش آرزو کنی همان را که خودش برای خودش می طلبد.

عشق یعنی دیدن عالم به چشم معشوقت.

 

و غایت عشق پروراندن روح خدا در حد کمال در وجود ماست...

/ 0 نظر / 8 بازدید