خدایا...

خدایــــــــــا دلم مرهمی می خواهد از جنس ِ

خـــــــــــــــودت ...


نزدیــــــــــــــک

بی خطـــــــــر

بخشنــــــــــده ...

بی منّــــــــــت ....

 

/ 4 نظر / 60 بازدید
mohammad

امر کن . تو که اراده کنی بازی تمام می شود . من می شوم قدیس گوشه نشین یا شاید هم صوفی ... نمی دانم یک چیزی که تو بپسندی ، یک جوری که تو خوشت بیاید . آن وقت من با هر نفسی احساس می کنم به تو نزدیک تر می شوم . آن وقت دیگر خانه و کاشانه و دیر و مدرسه یکی می شود . دیگر هر قدم قدمی است به سوی تو . شتاب می گیرم ، رخوت می گریزد و من پرواز می کنم ... کافی است که تو بخواهی ...

عاشق کوهستان

به به ...... خوشابحالتون سلام عزیز ....... التماس دعا[گل]

amirkhalvat

تکیه بر دوست مکن محرم اسرار کسی نیست ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست