نگاه...2

اندوه که از حد بگذرد

جایش را می دهد به یک بی اعتنایی مزمن !

دیگر مهم نیست..
...
بودن یا نبودن ؛

دوست داشتن یا نـداشتن ...

آنچه اهمیت دارد

کشداری رخوتناک از حسی است

که دیگر تـو را به واکنش نمی کشاند!

در آن لحظه فقط در سکوت غـرق می شوی

و نگاه می کنی و نگاه و نـگــــــــــاه .....!!!
/ 0 نظر / 31 بازدید