عشق یک عادت نیست...

مگذار که عشق ، به عادتِ دوست داشتن تبدیل شود !
مگذار که حتی آب دادنِ گلهای باغچه ،
به عادتِ آب دادنِ گلهای باغچه بدل شود !
عشق ، عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتنِ دیگری نیست ،
پیوسته نو کردنِ خواستنی ست که خود پیوسته ، خواهانِ نو شدن است
و دیگرگون شدن.
تازگی ، ذاتِ عشق است و طراوت ، بافتِ عشق .
چگونه می شود تازگی و طراوت را از عشق گرفت
و عشق همچنان عشق بماند
...
احتیاط باید کرد .
همه چیز کهنه می شود و اگر کمی کوتاهی کنیم ، عشق نیز .
بهانه ها جای حسِ عاشقانه را خوب می گیرند ...
 
 
/ 1 نظر / 12 بازدید
عاشق کوهستان

سلام عزیز[گل] بگذار که این رابطه محکم بشود مگذار درخت عشمان خم بشود بگذار که این دل هوایی شده ام یک بار تو را ببیند آدم بشود ...