گریه با لبخند

 

درکتاب چار فصل زندگی

صفحه هاپشت سرهم می روند

هریک ازاین صفحه ها یک لحظه اند

لحظه ها باشادی وغم می روند

*****

آفتاب وماه یک خط درمیان

گاه پیدا،گاه پنهان می شوند

شادی وغم نیز هریک لحظه ای

برسراین سفره مهمان می شوند

****

گاه اوج خنده ماگریه است

گاه اوج گریه ماخنده است

گریه دل راآبیاری می کند

خنده یعنی این که دل ها زنده است

***

زندگی ترکیب شادی باغم است

دوست می دارم من این پیوندرا

گرچه می گویند شادی بهتر است

دوست دارم گریه بالبخند را

 


/ 1 نظر / 24 بازدید
زهرا

سلام بهترنیست حریم مخفی زن ومرد را اشکارنکنیم ؟شاید کسی بخاطربی احتیاطی ما به گناه افتد