تو...

تــو چنــان زیبــا شــده ای میــان شعــرهــایــم،
کــه گمــان نکنــم خــودت هــم بــدانــی
ایــن کــه داری مــی خــوانیــش،
خــودِ تــویــی ...

میگویند دلتنگ نباشم!خدای من انگار به آب میگویند :

خیس نبـــاش ...

 

/ 0 نظر / 24 بازدید