با همه بی سرو سامانیم...

با همه بی سر و سامانی ام               باز به دنبال پریشانی ام

طاقت فرسودگی ام هیچ نیست         در پی ویران شدن انی ام

آمده ام بلکه نگاهم کنی                عاشق آن لحظه طوفانی ام

دلخوش گرمای کسی نیستم              آمده ام تا تو بسوزانی ام

امده ام با عطش سالها               تا تو کمی عشق بنوشانی ام

ماهی برگشته ز دریا شدم             تا تو بگیری و بمیرانی ام

خوب ترین حادثه میدانمت              خوبترین حادثه میدانی ام؟؟

حرف بزن.حرف بزن ابر مرا باز کن       دیر زمانیست که بارانی ام

حرف بزن حرف بزن سالهاست       تشنه یک صحبت طولانی ام

/ 1 نظر / 65 بازدید
bardya

افرین به شما و روحیاتتون ... مطالبتون جالبن