نترس ....دلنوشته ای ازمن خسته!!!!!!!!!

نترس ، ازهجوم بی امان خاطره ها

هر کجا باشی آنها با توِِِأند...

خاطرات تنهایی...

حال نمیدانم تنهایم یا نه ؟

خاطره ها بامنند!

چه فرقی می کند ؟

خاطرات تنهایی ، تنها ! با منند...

پس چیزی جز تنهایی با من نیست....

/ 0 نظر / 23 بازدید