نمایش دروغین

درد دلهایم را به گونه ای که می خواستی  تعبیر می کردی...

و حرفهای نا گفته ام را، تفسیر!!!!

گذشته ام را نادیده می گرفتی...

و آینده ام را پیشگویی!

در بودنم تردید داشتی...

و به نبودنم شک!

از هیچ شکایت می کردی...

و از همه چیز بهانه می ساختی!!!

به من بگو من کجای دنیای تو بودم؟؟

کجای این نمایش دروغین؟؟

/ 3 نظر / 9 بازدید

به خوشی ما منگر که ماخود معدن راضیم فلک بشکسته بال ماوگرنه اهل پروازییییییییم اتش دوسسسسسست اگر در دل ما خانه نداشت دل بیچاره مااین همه افسسسسسسسسسانه نداشت ...[ماچ]

جواد معین

قصه از حنجره ایست که گره خورده به بغض صحبت از خاطره ایست که نشسته لب حوض یک طرف خاطره ها! یک طرف پنجره ها! در همه آوازها! حرف آخر زیباست! آخرین حرف تو چیست که به آن تکیه کنم؟ حرف من دیدن پرواز تو در فرداهاست [گل][گل][گل]