بنی آدم اعضای...


بنی آدم اعضای یکدیگرند...... که در آفرینش زیک گوهرند


اگر بود سعدی دراین روزگار ..... نمی گفت هرگز سخن زین قرار


به دنیای بیداد بیدادگر..... که فرمان نگیرد طفل ازپدر


یکی گرد نان دیگری گرد زر..... یکی غرق نعمت یکی دربدر


به این بی خدایان قهّارمست .....که در عین نعمت نگیرند دست


که گفتست اعضای یک پیکرند!..... که گفتست اینان زیک گوهرند!


به دزدان کفتار کودک فروش ..... که آرند دل مادران را به جوش


به مستاق زن باره ی پست کار ..... کجا گفته است ذات خداوندگار!


زیک گوهرست و زیک پیکرست ..... به آدم که در اصل دیو و دَد ست


الا سعدی ای شیخ والا مقام ..... که تا زندگانیست بر تو سلام


در این روزگاری که آدم کم است .....یکی خودسراست ویکی خود پرست


ندانم هنوزم براین باوری! ..... که گوهرستیزان کنند گوهری

 

از یک دوست

/ 3 نظر / 25 بازدید
سینا

فوق العاده بود . خیلی وزر نخوبی داشت شما یک هنرمندید

سینا

منظورم وزن بود ولی انگار بد تایپ کردم ببخشید .

جواد

سلام شعر خوشگلی بود ازش کپی گرفتم