خانه مهر

من دلم می خواهدخانه ای داشته باشم پردوست
.کنج هردیوارش دوستهایم بنشینندآرام،گل بگو،گل بشنو
هرکسی می خواهد واردخانه پرعشق وصفایم گردد،یک سبدبوی گل سرخ به من هدیه کند.
شرط واردگشتن،شست وشوی دلهاست.
شرط آن داشتن دل بی رنگ وریاست .
بردرش برگ گلی می کوبم،
روی آن باقلم سبزبهار،
می نویسم ای یارخانه مااینجاست.
تاکه سهراب نپرسددیگر خانه دوست کجاست؟

 


/ 1 نظر / 20 بازدید