نگاه آبی...

 

هیچ به آبیه چشمان خدا نگاه کرده ایدُ،

وقتی سایه های انتظار ، دیوار بلندی از تردید ها را برایتان می

سازد ؟ آنگاه که خسته از تمام نباید ها ،

 فقط به یک نگاه خیره می مانی.

نگاه آبیه خدا ،

و تو ملتمسانه می خواهی که فقط برای تو باشد

اما او رد پاهای بیشتری را در کویر ماسه ای زندگی دیده است که از تو

برای دیدن نگاه آبیش سزاوارترند

 پس

بکوش تا انتخاب بعدی تو باشی .

 

/ 0 نظر / 22 بازدید