وقتی آدم ها عوض شوند...
نویسنده : صدیقه ........ - ساعت ۱:٥۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ مهر ،۱۳٩٠
 

آدم هـا که عوض می شونـد

از \"سلام\" و \"شب بخیـر\" گفتن شـان می شـود فهمیـد !

از بـوسه هـا و نـگاه هـا !

از گودال هـای ِ عمیقـی که بیـن ِ تـو و خودشـان می کـَنند !

و تویش را پـُر از دلیـل می کُـنند !

و بعضـی هـا را بی خیـالَش می شونـد !

یک گودال هم ، تـوی ِ دل ِ تـو می کـَنند !

که این یکـی را ، خـودت بایـد پـُر کُـنی! ....